VI Forum Inno­wa­cyj­no­ści „Kli­mat wobec wyzwań XXI wieku”

Miejsce: 
Online
Data: 
pt., 2021-04-30 10:00

W imie­niu Rady Pro­gra­mo­wej Forum Inno­wa­cyj­no­ści ser­decz­nie zapra­szam Pań­stwa do udziału w VI Forum Inno­wa­cyj­no­ści „Kli­mat wobec wyzwań XXI wieku” Spra­wie­dliwa trans­for­ma­cja – Wyzwa­nia – Pro­cesy – Mecha­ni­zmy, które odbę­dzie się w dniu 30 kwiet­nia br. o godzi­nie 10:00 w for­mule on-line na plat­for­mie Clic­kMe­eting. Spo­tka­nie poświę­cone będzie wymia­nie poglą­dów na temat kra­jo­wego oraz tery­to­rial­nego podej­ścia do zagad­nień spra­wie­dli­wej trans­for­ma­cji.

Aby móc aktyw­nie uczest­ni­czyć w Forum (moż­li­wość zada­wa­nia pytań i komen­to­wa­nia) zachę­camy do zare­je­stro­wa­nia się na plat­for­mie Clic­kMe­eting za pośred­nic­twem linku: https: //ios. click­me­eting. com/vi-forum-inno­wa­cyj­no­sci-kli­mat-wobec-wyzwan-xxi-wieku-/re­gi­ster? _ga=2.57015010.935167213.1618817979-1625783008.1597752410.

Trans­mi­sję będzie można oglą­dać bez reje­stra­cji na pro­filu FB MKiŚ pod lin­kiem: https: //www. face­book. com/MKi­SGOVPL.

Uprzej­mie pro­simy o dys­try­bu­cję zapro­sze­nia wewnątrz Pań­stwa insty­tu­cji do wszyst­kich osób, które mogą być zain­te­re­so­wane udzia­łem w wyda­rze­niu.

W razie jakich­kol­wiek pytań, bar­dzo pro­szę o kon­takt.

Z pozdro­wie­niami
Best regards,

Agnieszka Łagow­ska
Star­szy Spe­cja­li­sta | Senior Spe­cia­list
Ośro­dek Zrów­no­wa­żo­nego Rozwoju | Cen­ter for Susta­ina­ble Deve­lop­ment

agnieszka. lagow­ska­@ios. edu. pl
tel. +48 22 3750 632
kom. +48 606 964 764