IV Forum Inno­wa­cyj­no­ści „Pol­ska droga do czy­stego trans­portu”

Data: 
pt., 2021-03-05 10:00

Sza­nowni Pań­stwo,

W imie­niu Dyrek­tora Insty­tutu Och­rony Śro­do­wi­ska – Pań­stwo­wego Insty­tutu Badaw­czego, Pana dr inż. Kry­stiana Szcze­pań­skiego, ser­decz­nie zapra­szam Pań­stwa do udziału w IV Forum Inno­wa­cyj­no­ści „Pol­ska droga do czy­stego trans­portu”, które odbę­dzie się w dniu 5 marca br. o godzi­nie 10:00 w for­mule on-line.

Naj­bliż­sze spo­tka­nie poświę­cone będzie dys­ku­sji nad zmia­nami w sek­to­rze trans­portu i mobil­no­ści miej­skiej, które są zwią­zane z koniecz­no­ścią reali­za­cji tzw. Zie­lo­nego Ładu i osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej do 2050 r.

Aby móc aktyw­nie uczest­ni­czyć w Forum (moż­li­wość zada­wa­nia pytań i komen­to­wa­nia) zachę­camy do zare­je­stro­wa­nia się na plat­for­mie Clic­kMe­eting za pośred­nic­twem poniż­szego linku:

https: //ios. click­me­eting. com/iv-forum-inno­wa­cyj­no­sci-pol­ska-droga-do-czy­stego-trans­portu-05-03-2021/re­gi­ster? _ga=2.155391611.1717784119.1613375132-1625783008.1597752410

 

Trans­mi­sję będzie można rów­nież oglą­dać bez reje­stra­cji na pro­filu FB IOŚ-PIB https: //www. face­book. com/IOSPIB

Uprzej­mie pro­simy o dys­try­bu­cję zapro­sze­nia wewnątrz Pań­stwa insty­tu­cji do wszyst­kich osób, które mogą być zain­te­re­so­wane udzia­łem wyda­rze­niu.

W razie jakich­kol­wiek pytań, bar­dzo pro­szę o kon­takt.

Agnieszka Łagow­ska
Star­szy Spe­cja­li­sta | Senior Spe­cia­list
Ośro­dek Zrów­no­wa­żo­nego Rozwoju | Cen­ter for Susta­ina­ble Deve­lop­ment

agnieszka. lagow­ska­@ios. edu. pl
tel. +48 22 3750 632
kom. +48 606 964 764