Nuclear Safety Commission

 1. Professor Eng. An­drzej Strup­czew­ski – Head of Commision
 2. Jo­lan­ta Przy­łu­ska – Secretary
 3. Dr. Krzysz­tof An­drze­jew­ski
 4. Dr. Eng. Elż­bie­ta Bo­rek-Kru­szew­ska
 5. Msc. Eng. Adam Hry­czuk
 6. Msc. Eng. Ja­nusz Ja­ro­sze­wicz
 7. Msc. Eng. Grze­gorz Krzysz­to­szek
 8. Msc. Eng. Łu­kasz Kur­pa­ska
 9. Msc. Eng. Jan Lech­niak
 10. Msc. Eng. To­masz Plisz­czyń­ski
 11. Dr. Krzysz­tof Py­tel
 12. Dr. Rng. Michał Gryziński
 13. Professor Eng. Edward Iller
 14. Dr. Eng. Rafał Prokopowicz
 15. Msc. Eng. Gaweł Madejowski
 16. Eng. Tomasz Witkowski
 17. Msc. Eng. Andrzej Cholerzyński