Sprzedaż drzwi

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia: 17 szt. drzwi wewnętrznych 90x200 Porta (prawych i lewych, w tym 1 szt. z szybą). Drzwi posiadają na wysokości 15 cm widoczne na zdjęciach ślady użytkowania.

Cena minimalna: 20 zł/szt.

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o skła­da­nie ofert zakupu na adres e-mail: monika.kali­now­ska­@ncbj.gov.pl

Osoba do kon­taktu: Monika Kali­now­ska tel. 22 273 15 80 
O wybo­rze oferty zade­cy­duje naj­wyż­sza cena. Odbiór i zała­du­nek we wła­snym zakre­sie kupu­ją­cego.

Sprze­da­jący zastrzega sobie moż­li­wość odstą­pie­nia od sprze­daży.

 

Data publikacji: 
2 lut 2023 - 10:00
Termin zbierania ofert: 
17 lut 2023 - 23:45
Ilustracje: