Ogłoszenie o sprzedaży maszyn

Oferent: Komi­sjads. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia poniższe urządzenia:

 

   L. p.   

Nazwa Przedmiotu

     Rok     

   Ilość szt.   

   Cena brutto   

1

Frezarka FWA 32

1967

1

5 000 zł

2

Piec hartowniczy PEK 3

1968

1

300 zł

3

Tokarka TUM-25

1965

1

7 000 zł

4

Frezarka FNB-26

1967

1

7 000 zł

5

Tokarka stołowa TSB-20

1984

1

4 000 zł

6

Tokarka pociągowa TUC-40

1955

1

3 000 zł

7

Tokarka TUB 32x1000

1966

1

5 000 zł

 

Tokarka TUB 32x1000 uszkodzona- pozostałe maszyny są sprawne. Istnieje możliwość obejrzenia maszyn. Odbiór izała­du­nek we wła­snym zakre­sie kupu­ją­cego w przeciągu 14 dni od wyłonienia oferty. Istnieje możliwość składania ofert na poszczególne urządzenia. O wybo­rze oferty zade­cy­duje naj­wyż­sza cena.

Sprze­da­jący zastrzega sobie moż­li­wość odstą­pie­nia od sprze­daży.

Kontakt:

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy oskła­da­nie ofert zakupu na adres e-mail:
monika.kali­now­ska­@ncbj.gov.pl

Osoba do kon­taktu: Monika Kali­now­ska tel. 222731580

Data publikacji: 
10 sty 2023 - 14:30
Termin zbierania ofert: 
24 sty 2023 - 23:45
Ilustracje: 
Frezarka FWA 32 fot.1
Piec hartowniczy PEK3
Tokarka TUM-25 (400-450)
 Frezarka FNB-26(400-451)
Tokarka stołowa TSB-20 (400-462)
Tokarka pociągowa TUC-40(400-452)
Tokarka TUB 32x1000 (400-448)