NCBJ sprzedaje piec hartowniczy, szlifierkę i frezarkę

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia poniż­sze urzą­dze­nia:

 

L. p.

Nazwa Przedmiotu

Rok

Ilość szt.

Cena mini­malna

1

Piec hartowniczy PEK 3

1968

1

300 zł

2 Frezarka FWA 32 1967 1 5 000 zł

Odbiór i zała­du­nek we wła­snym zakre­sie kupu­ją­cego w prze­ciągu 14 dni od wyło­nie­nia oferty. Ist­nieje moż­li­wość skła­da­nia ofert na poszcze­gólne urzą­dze­nia. O wybo­rze oferty zade­cy­duje naj­wyż­sza cena.

Sprze­da­jący zastrzega sobie moż­li­wość odstą­pie­nia od sprze­daży.

Kon­takt:

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o skła­da­nie ofert zakupu na adres e-mail: monika.kali­now­ska­@ncbj.gov.pl Osoba do kon­taktu: Monika Kali­now­ska tel. 22 273 15 80

 

Data aktualizacji ogłoszenia: 2 gru 2022

Data publikacji: 
9 lis 2022 - 08:00
Termin zbierania ofert: 
28 gru 2022 - 23:30
Ilustracje: 
Piec hartowniczy PEK 3
Frezarka FWA 32