Do sprzedania: Szafy metalowe oraz stół kreślarski „Kulman”

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia:

  1. Szafy meta­lowe – 3 szt.
  2. Stół kre­ślar­ski „Kul­man”– 3 szt.

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o skła­da­nie ofert zakupu na adres e-mail: monika. kali­now­ska­@ncbj. gov. pl Osoba do kon­taktu: Monika Kali­now­ska tel. 22 273 15 80
O wybo­rze oferty zade­cy­duje naj­wyż­sza cena. Odbiór i zała­du­nek we wła­snym zakre­sie kupu­ją­cego. Sprze­da­jący zastrzega sobie moż­li­wość odstą­pie­nia od sprze­daży

Data publikacji: 
23 sie 2022 - 16:00
Termin zbierania ofert: 
30 sie 2022 - 16:00
Ilustracje: 
Stół kre­ślar­ski „Kul­man”
Szafa metalowa