Do sprzedania: Frezarka FWA 32 | Wiertarka współrzędnościowa BKoE

Oferent: Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ
Opis oferty:
Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia poniższe urządzenia:
 
L. p.
Nazwa Przedmiotu
Rok
Ilość szt.
Cena minimalna
1
Frezarka FWA 32
1967
1
5 000 zł
2
Wiertarka współrzędnościowa BKoE
1986
1
18 000 zł

Odbiór i zała­du­nek we wła­snym zakre­sie kupu­ją­cego. Istnieje możliwość składania ofert na poszczególne urządzenia. O wybo­rze oferty zade­cy­duje naj­wyż­sza cena.
Kontakt:
Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o skła­da­nie ofert zakupu na adres e-mail:
 monika.kali­now­ska­@ncbj.gov.pl Osoba do kon­taktu: Monika Kali­now­ska tel. 22 273 15 80
 
 
Data publikacji: 
10 paź 2022 - 15:30
Termin zbierania ofert: 
24 paź 2022 - 23:30
Ilustracje: 
Frezarka FWA 32 fot.1
Wiertarka współ. BKoE zdj.1
Wiertarka współ. BKoE zdj.2