Publikowanie otwarte

Pro­gram publi­ko­wa­nia otwar­tego w ramach licen­cji kon­sor­cyj­nej OUP – dostęp do kolek­cji Math& Phy­si­cal Scien­ces 2023

https: //wbn. icm. edu. pl/publi­ko­wa­nie-otwar­te­/#o­up_oa

Pro­gram publi­ko­wa­nia otwar­tego Else­vier w ramach licen­cji kra­jo­wej 2022-2024
W stycz­niu 2023 został wzno­wiony pro­gram A dla arty­ku­łów wysła­nych do cza­so­pism w 2023 r. z nową pulą 1013 arty­ku­łów, przy czym zmie­nia się lista cza­so­pism obję­tych tym pro­gramem (patrz link do nowej listy poni­żej), co jest powią­zane z ogra­ni­cze­niem zakresu licen­cji na dostęp do cza­so­pism. Bez prze­rwy działa pro­gram B dla arty­ku­łów wysła­nych do cza­so­pism w 2021 r. Afi­lia­cja auto­rów w pro­gramach A i B jest wery­fi­ko­wana przez lokal­nych admi­ni­stra­to­rów w insty­tu­cjach. Kon­takt do lokal­nych admi­ni­stra­to­rów można uzy­skać pod adre­sem wbn@icm. edu. pl.

Cza­so­pisma hybry­dowe objęte pro­gramem w 2023 r. (przy pro­ble­mach z otwo­rze­niem należy zapi­sać plik na dysku)
Lista insty­tu­cji upraw­nio­nych do pro­gramu (aktu­ali­za­cja 12.01.2023)
Pre­zen­ta­cja for­mu­larza Rights and Access dla pro­gramu A (aktu­ali­za­cja 25.10.2021)

Umowa na licen­cję kra­jową Else­vier 2022-2024 obej­muje tylko pro­gram A, czyli publi­ka­cję ogra­ni­czo­nej liczby arty­ku­łów, które są zwol­nione z opłaty Article Pro­ces­sing Charge (APC). W stycz­niu 2023 r. pro­gram został wzno­wiony dla arty­ku­łów wysła­nych do cza­so­pism w 2023 r. z nową pulą 1013 arty­ku­łów i nową listą cza­so­pism obję­tych pro­gramem. W 2022 r. zostało opu­bli­ko­wane 1013 arty­ku­łów oraz – w związku z opóź­nie­niem pod­pi­sa­nia umowy Else­vier i odro­cze­niem przez Else­vier zamknię­cia pro­gramu – dodat­kowe 465 arty­ku­łów (dane z Else­vier 21.12.2022 sko­ry­go­wane 27.01.2023). Na mocy poprzed­niej umowy na licen­cję kra­jową Else­vier 2019-2021 wciąż działa pro­gram B (APC płatne przez auto­rów z 10% rabatu) dla arty­ku­łów wysła­nych do cza­so­pism jesz­cze w 2021 r.

Które cza­so­pisma i jaki rodzaj arty­ku­łów są objęte pro­gramem?

Pro­gram A od 2023 r. obej­muje 1124 cza­so­pisma hybry­dowe pocho­dzące z 7 kolek­cji tema­tycz­nych Science Direct zgod­nie z ogra­ni­cze­niem licen­cji kra­jo­wej wpro­wa­dzo­nym w grud­niu 2022: Bio­che­mi­stry, Gene­tics and Mole­cu­lar Bio­logy, Com­pu­ter Science, Engi­ne­ering, Health Scien­ces, Immu­no­logy and Micro­bio­logy, Mathe­ma­tics i Phy­sics and Astro­nomy; oraz z grupy Lan­cet. Pro­gram nie obej­muje cza­so­pism gold open access i nie­któ­rych cza­so­pism współ­wy­da­wa­nych przez Else­vier, w któ­rych publi­ka­cje otwarte są finan­so­wane na spe­cjal­nych zasa­dach i nie mogą być reali­zo­wane w ramach pro­gramu kra­jo­wego. Pro­gramy obej­mują nastę­pu­jące typy arty­ku­łów: Case Reports, Data, Full Length Artic­les, Micro Artic­les, Software, Reviews, Repli­ca­tion Study, Short Com­mu­ni­ca­tions, Short Surveys, Videos, Prac­tice Guide­li­nes i Pro­to­cols, patrz opis typów.

Które opłaty są objęte pro­gramem?

Jedyną opłatą objętą pro­gramem jest Article Pro­ces­sing Charge (APC). Auto­rzy publi­ku­jący w pro­gra­mie A są zwol­nieni z opłaty APC, co jest pre­zen­to­wane przez Else­vier w for­mu­larzu Rigts and Access jako 100% rabat. Kata­lo­gowe ceny APC (bez rabatu) są dostępne na stro­nie wydawcy, ale cen­nik ten zawiera tylko infor­ma­cje dla pod­sta­wowego typu arty­kułu Full Length Article, oraz nie uwzględ­nia dodat­kowych zni­żek do APC, które mogą być sto­so­wane przez redak­cje. Wią­żące infor­ma­cje o cenie APC dla danego arty­kułu przed i po raba­cie z tytułu pro­gramu A i B są widoczne dla autora już po przy­ję­ciu arty­kułu do publi­ka­cji w for­mu­larzu Rights and Access opi­sa­nym poni­żej w sek­cji „Kiedy i jak można zgło­sić arty­kuł do pro­gramu?” oraz dla admi­ni­stra­tora w sys­temie EOAP.

Niek­tóre cza­so­pisma pobie­rają dodat­kowe opłaty, np. opłatę od liczby stron („Page Char­ges”), opłatę za przy­ję­cie manu­skryptu („Sub­mis­sion Fee”) lub za dodat­kowe usługi, które mogą być zamó­wione przez autora (odbitki, kolo­rowe rysunki w wer­sji dru­ko­wa­nej itp.). Opłaty te są opi­sane w instruk­cjach dla auto­rów na stro­nach domo­wych poszcze­gól­nych cza­so­pism oraz są wska­zane w kore­spon­den­cji z redak­cją lub na spe­cjalnej stro­nie, do któ­rej autor zostaje skie­ro­wany przez redak­cję po akcep­ta­cji arty­kułu do druku. Opłaty te nie są podane w opi­sa­nym poni­żej for­mu­larzu Rights and Access, w któ­rym wska­zana jest tylko opłata APC. Dodat­kowe opłaty są roz­li­czane mię­dzy cza­so­pismem i auto­rem na pod­sta­wie osob­nej fak­tury. Opłata „Page Char­ges” ma zasto­so­wa­nie nie­za­leż­nie od otwar­tego lub sub­skryp­cyj­nego modelu publi­ka­cji i wg infor­ma­cji z marca 2021 r. jest sto­so­wana przez kil­ka­na­ście cza­so­pism, ale przy publi­ka­cji w dowol­nym cza­so­pi­śmie autor powi­nien spraw­dzić aktu­alne zasady na stro­nie danego cza­so­pisma.

Kto i z jakiej insty­tu­cji może korzy­stać z pro­gramu?

Pro­gram jest prze­zna­czony dla auto­rów kore­spon­den­cyjnych afi­lio­wa­nych w insty­tu­cjach, które są objęte licen­cją kra­jową Else­vier oraz zało­żyły konto admi­ni­stra­cyjne w sys­temie Else­vier Open Access Plat­form (EOAP) do wery­fi­ka­cji afi­lia­cji swo­ich auto­rów, patrz lista insty­tu­cji. Wg umowy autor kore­spon­den­cyjny jest jedy­nym auto­rem, który zarzą­dza pro­ce­sem publi­ka­cji arty­kułu od prze­sła­nia do akcep­ta­cji i pro­wa­dzi kore­spon­den­cję w tej spra­wie z Else­vier. Insty­tu­cje zain­te­re­so­wane zało­że­niem konta EOAP mogą zgła­szać się na adres wbn@icm. edu. pl.

Kiedy i jak można zgło­sić arty­kuł do pro­gramu?

Pro­gram dostępny jest dla arty­ku­łów wysła­nych do cza­so­pism w roku 2023 i można z niego skorzy­stać dopiero po zaak­cep­to­wa­niu arty­kułu do publi­ka­cji, jeśli pula pro­gramu nie została wyczer­pana (infor­ma­cja o moż­li­wym raba­cie, którą auto­rzy widzą skła­da­jąc manu­skrypt do cza­so­pisma jest jedy­nie sygna­łem, że publi­ka­cja speł­nia pod­sta­wowe kry­te­ria pro­gramu). Autor kore­spon­den­cyjny, któ­rego arty­kuł został zre­cen­zo­wany i zaak­cep­to­wany do publi­ka­cji, otrzy­muje od Else­vier link do for­mu­larza Rights and Access. For­mu­larz służy do wyboru publi­ka­cji w modelu sub­skryp­cyj­nym lub otwar­tym (gold open access) oraz umoż­li­wia sko­rzy­sta­nie z pro­gramu dla pol­skich auto­rów. W for­mu­larzu należy wska­zać orga­ni­za­cję, która powinna być zgodna z afi­lia­cją lub jedną z afi­lia­cji przy­pi­sanych do autora kore­spon­den­cyj­nego na stro­nie tytu­ło­wej arty­kułu. Jeśli orga­ni­za­cja, cza­so­pismo oraz typ arty­kułu są objęte pol­skim pro­gramem, to for­mu­larz auto­ma­tycz­nie wyświe­tli auto­rowi opcję publi­ka­cji otwar­tej w ramach pro­gram. Jeśli arty­kuł kwa­li­fi­kuje się do pro­gramu i pula tego pro­gramu nie jest wyczer­pana w momen­cie wypeł­nia­nia for­mu­larza, to for­mu­larz wyświe­tli opcję zwol­nie­nia z opłaty APC, patrz pre­zen­ta­cja for­mu­larza dla pro­gramu. Po wyczer­pa­niu dostęp­nej puli arty­kuły mimo wstęp­nego wyboru modelu otwar­tego są publi­ko­wane w modelu sub­skryp­cyj­nym.

W przy­padku wyboru opcji publi­ka­cji otwar­tej autor musi także wybrać w dal­szej czę­ści for­mu­larza typ licen­cji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Od marca 2022 w nie­któ­rych cza­so­pi­smach Else­vier jest także do wyboru opcja licen­cji CC-BY-NC. Autor może wybrać licen­cję według wła­snego uzna­nia, ale zwra­camy uwagę, że licen­cja CC-BY jest wyma­gana w Pla­nie S, któ­rego sygna­ta­riu­szem jest m.in. NCN, patrz infor­ma­cja na stro­nie NCN. Po wybra­niu przez autora opcji publi­ka­cji otwar­tej w pro­gra­mie arty­kuł zosta­nie prze­słany do wery­fi­ka­cji, po któ­rej autor dosta­nie kolej­nego e-maila z infor­ma­cją o wyniku wery­fi­ka­cji. Uwaga: autor według wła­snego uzna­nia może wybrać tra­dy­cyjną bez­płatną publi­ka­cję arty­kułu (opcja „sub­skryp­cja”) i nie będzie to skut­ko­wać żad­nym ogra­ni­cze­niem dostępu do pro­gramu w przy­szło­ści.

Jak prze­biega wery­fi­ka­cja arty­ku­łów zgło­szo­nych do pro­gramu?

Infor­ma­cja o arty­kule zgło­szo­nym do pro­gramu jest prze­syłana przez Else­vier do lokal­nego admi­ni­stra­tora w insty­tu­cji, który za pomocą konta w sys­temie EOAP doko­nuje wery­fi­ka­cji, czy autor jest afi­lio­wany w insty­tu­cji oraz czy wska­zał tę afi­lia­cję na stro­nie tytu­ło­wej arty­kułu. W razie wąt­pli­wo­ści lokalny admi­ni­stra­tor kon­taktuje się z auto­rem.

Gdzie można uzy­skać pomoc w spra­wie pro­gramu?

Wszel­kie pyta­nia doty­czące pro­gramu można kie­ro­wać do wydaw­nic­twa Else­vier na adres sup­por­t@el­se­vier. com oraz do WBN na adres wbn@icm. edu. pl. W przy­padku pro­ble­mów z publi­ka­cją kon­kret­nego arty­kułu wska­zane jest poda­nie w kore­spon­den­cji iden­ty­fi­ka­tora DOI, o ile jest on już przy­pi­sany do arty­kułu. Infor­ma­cja o pol­skim pro­gra­mie jest także dostępna na stro­nie Else­vier. Dodat­kowo można obej­rzeć nagra­nia webi­na­riów dla biblio­te­ka­rzy­/bi­blio­te­ka­rek oraz auto­rów/autorek doty­czący zasad publi­ko­wa­nia w modelu Open Access Else­vier w ramach licen­cji kra­jo­wej: Else­vier library jour­ney, Else­vier author jour­ney. Pod adre­sem wbn@icm. edu. pl można także uzy­skać kon­takt do lokal­nych admi­ni­stra­to­rów pro­gramu publi­ko­wa­nia Else­vier w poszcze­gól­nych insty­tu­cjach.

 

Pro­gram publi­ko­wa­nia otwar­tego w ramach licen­cji kon­sor­cyj­nej IOP (Insti­tute of Phy­sics) 2023-2025
Ostat­nia aktu­ali­za­cja 31.01.2023: W związku z potwier­dze­niem dofinan­so­wa­nia MEiN (komu­ni­kat z 19 stycz­nia 2023 r. ) pro­gram IOP 2023 działa na konto nowej umowy 2023-2025, która zosta­nie zawarta w 2023 r. Pula w pro­gra­mie jest nie­ogra­ni­czona.

Pro­gram jest prze­zna­czony dla auto­rów kore­spon­den­cyjnych afi­lio­wa­nych w insty­tu­cjach uczest­ni­czą­cych w kon­sor­cjum IOP. Pro­gram obej­muje 44 hybry­dowe cza­so­pisma IOP oraz typy publi­ka­cji: rese­arch paper, spe­cial issue paper, let­ter. Pro­gram pozwala na publi­ka­cję na licen­cji CC-BY bez opłat dla auto­rów okre­ślo­nej liczby arty­ku­łów przy­ję­tych do publi­ka­cji w bie­żą­cym roku. W 2020 r. zostało opu­bli­ko­wane 58 art., w 2021 r. 60 arty­ku­łów, a w 2022 r. dostępna była pula 60 arty­ku­łów (została wyczer­pana 15.11.2022), zwięk­szona przez Wydawcę o 10 arty­ku­łów, które zostały wyko­rzy­stane do 31.12.2022 roku. Pula nie jest roz­dzie­lona na insty­tu­cje i arty­kuły są włą­czane do pro­gramu w kolej­no­ści przyj­mo­wa­nia arty­ku­łów do publi­ka­cji.

IOP roz­po­znaje arty­kuły upraw­nione do pro­gramu na pod­sta­wie afi­lia­cji poda­nej przez autora kore­spon­den­cyj­nego w for­mu­larzu przy wysy­ła­niu manu­skryptu do cza­so­pisma i po przy­ję­ciu arty­kułu do publi­ka­cji prze­syła infor­ma­cję o arty­kule do ICM. Po spraw­dze­niu, czy w arty­kule podana jest odpo­wied­nia afi­lia­cja, ICM potwier­dza włą­cze­nie arty­kułu do pro­gramu. W ramach nowego sys­temu wpro­wa­dzo­nego przez IOP w 2021 r. autor wypeł­nia dodat­kowy for­mu­larz w trak­cie recen­zji albo zaraz po akcep­ta­cji arty­kułu. W tym for­mu­larzu autor ma moż­li­wość wyboru publi­ka­cji OA w ramach pro­gramu i z zacho­wa­niem praw autor­skich. Jeżeli autor zre­zy­gnuje z publi­ka­cji OA lub powia­domi wydawcę, że chce pokryć koszty z innego źró­dła, arty­kuł nie jest włą­czany do pro­gramu. Auto­rzy, któ­rzy wraz z akcep­ta­cją arty­kułu nie dostaną pro­po­zy­cji publi­ka­cji OA w ramach pro­gramu, mogą zgła­szać się do ICM na adres wbn@icm. edu. pl załą­cza­jąc stro­nę/y z tytu­łem, auto­rami i afi­lia­cjami z zaak­cep­to­wa­nego manu­skryptu. Dostępna jest także bro­szura o pro­gra­mie przy­go­to­wana przez wydawcę oraz infor­ma­cja o pro­gra­mie na stro­nie wydawcy.

 

Pro­gram publi­ko­wa­nia otwar­tego w ramach licen­cji kon­sor­cyj­nej OUP 2023 – dostęp do kolek­cji Math& Phy­si­cal Scien­ces 2023

Pro­gram zawie­szony do czasu pod­pi­sa­nia nowej umowy na 2023 r. co jest pla­no­wane w 1. kwar­tale 2023 r.

https: //wbn. icm. edu. pl/publi­ko­wa­nie-otwar­te­/#o­up_oa

 

Pro­gram jest prze­zna­czony dla auto­rów kore­spon­den­cyjnych afi­lio­wa­nych w insty­tu­cjach uczest­ni­czą­cych w kon­sor­cjum OUP, które dodat­kowo zgło­siły się do pro­gramu publi­ko­wa­nia. Pro­gram obej­muje 352 cza­so­pism hybry­do­wych OUP (uwaga: lista zawiera rów­nież cza­so­pisma, które nie są włą­czone do pro­gramu, patrz opis w 4. kolum­nie). Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w liście tytu­łów obję­tych pro­gramem, aktu­alna lista znaj­duje się na stro­nie wydawcy. Pro­gram pozwala na publi­ka­cję bez opłat dla auto­rów okre­ślo­nej liczby arty­ku­łów OA przy­ję­tych do publi­ka­cji w bie­żą­cym roku. W 2020 r. pula arty­ku­łów wyno­siła 204, z czego wyko­rzy­stano 30. W 2021 r. pula wyno­siła 100 arty­ku­łów, z czego wyko­rzy­stano 62 (osta­teczna infor­ma­cja z dnia 18.03.2022 r.). W roku 2022 pro­gram będzie obej­mo­wał zmniej­szoną w sto­sunku do roku ubie­głego pulę 70 arty­ku­łów. Pula ta nie jest roz­dzie­lona na insty­tu­cje i arty­kuły są włą­czane do pro­gramu w kolej­no­ści zgło­szeń doko­ny­wa­nych przez auto­rów po przy­ję­ciu arty­ku­łów do publi­ka­cji.

Autor arty­kułu zaak­cep­to­wa­nego do publi­ka­cji powi­nien wypeł­nić for­mu­larz on-line zgod­nie z instruk­cją wydawcy. Autor kore­spon­den­cyjny powi­nien posłu­gi­wać się adre­sem e-mail z domeny insty­tu­cji uczest­ni­czą­cej w pro­gra­mie, co gwa­ran­tuje, że sys­tem auto­ma­tycz­nie prze­śle zapy­ta­nie o wery­fi­ka­cję arty­kułu do admi­ni­stra­tora kon­sor­cjum. Autor posłu­gu­jący się e-mailem spoza domeny insty­tu­cji po otrzy­ma­niu akcep­ta­cji arty­kułu od redak­cji powi­nien dodat­kowo skon­tak­to­wać się z koor­dy­na­to­rem. Koor­dy­na­to­rem licen­cji i pro­gramu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kon­tak­towa: Anna Abra­mow­ska AAbra­mow­ska­@eb­sco. com. Dostępna będzie także infor­ma­cja o kon­sor­cjum na stro­nie wydawcy.

 

Pro­gram publi­ko­wa­nia otwar­tego Sprin­ger w ramach licen­cji kra­jo­wej 2022-2024
Ostat­nia aktu­ali­za­cja 07.02.2023: zostało wyko­rzy­stane 958 arty­ku­łów z puli 1311 arty­ku­łów na 2022 r. Pula ta została uru­cho­miona po potwier­dze­niu finan­so­wa­nia w lipcu 2022 r. i prze­cho­dzi na kolejny rok. Afi­lia­cja auto­rów w pro­gra­mie jest wery­fi­ko­wana wyłącz­nie przez lokal­nych admi­ni­stra­to­rów w insty­tu­cjach. Kon­takt do lokal­nych admi­ni­stra­to­rów można uzy­skać pod adre­sem wbn@icm. edu. pl.

https: //wbn. icm. edu. pl/publi­ko­wa­nie-otwarte/#sprin­ger_oa

 

Cza­so­pisma Sprin­ger objęte pro­gramem (lista zak­tu­ali­zo­wana 28.12.2022)
Lista insty­tu­cji upraw­nio­nych do pro­gramu (aktu­ali­za­cja 12.01.2023)
Pre­zen­ta­cja for­mu­larza dla auto­rów Open Access Systems Solu­tion

Pro­gram umoż­li­wia auto­rom afi­lio­wa­nym w pol­skich insty­tu­cjach aka­de­mic­kich publi­ko­wa­nie arty­ku­łów otwar­tych na licen­cji CC-BY w cza­so­pi­smach hybry­do­wych Sprin­ger. Koszty publi­ka­cji arty­ku­łów w ramach pro­gramu są pokry­wane z opłaty za licen­cję kra­jową Sprin­ger ze środ­ków MEiN. W latach 2010-2018 pro­gram był finan­so­wany jako doda­tek do kra­jo­wej licen­cji aka­de­mic­kiej na dostęp do cza­so­pism Sprin­ger. Od 2019 r. umowa na licen­cję kra­jową Sprin­ger (umowa odno­wiona w 2022 r. na okres 2022-2024) ma cha­rak­ter umowy trans­for­ma­cyj­nej, w któ­rej więk­sza część opłaty licen­cyj­nej jest prze­zna­czona na publi­ko­wa­nie otwarte, a mniej­sza część sta­nowi opłatę za dostęp do arty­ku­łów sub­skryp­cyj­nych. Rozwią­za­nie to zwią­zane jest z zało­że­niem, że udział arty­ku­łów otwar­tych w cza­so­pi­smach hybry­do­wych będzie stop­niowo rósł, aż do cał­ko­wi­tej trans­for­ma­cji cza­so­pism do modelu otwar­tego, co jest zgodne z Pla­nem S. W 2020 r. pro­gram Sprin­ger obej­mo­wał 2133 arty­kuły i limit ten został wyczer­pany w poło­wie listo­pada 2020 r. W 2021 w pro­gra­mie zostało opu­bli­ko­wa­nych 2163 arty­ku­łów i został zamknięty 14 lutego 2022 r. wraz z wyczer­pa­niem dostęp­nej puli. Pro­gram w 2022 r. obej­mo­wał zmniej­szoną w sto­sunku do roku ubie­głego pulę 1311 arty­ku­łów.

Kto może korzy­stać z pro­gramu?

Pro­gram prze­zna­czony jest dla auto­rów kore­spon­den­cyjnych afi­lio­wa­nych w insty­tu­cjach, które są objęte licen­cją kra­jową Sprin­ger oraz zało­żyły konto admi­ni­stra­cyjne Article Appro­val Service (AAS) do wery­fi­ka­cji afi­lia­cji swo­ich auto­rów, patrz lista insty­tu­cji. Afi­lia­cja autora kore­spon­den­cyj­nego powinna być podana w nagłówku arty­kułu z dokład­no­ścią wystar­cza­jącą do jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji z powyż­szą listą. Autor kore­spon­den­cyjny może podać w arty­kule wię­cej niż jedną afi­lia­cję i wystar­czy, aby przy­naj­mniej jedna z nich była zgodna z listą. Afi­lia­cja ewen­tu­al­nych wspó­łau­to­rów arty­kułu nie ma zna­cze­nia dla pro­gramu.

Które cza­so­pisma i jakie arty­kuły są objęte pro­gramem?

Pro­gram obej­muje 1917 cza­so­pism z pod­sta­wo­wej kolek­cji Sprin­ger oraz 20 cza­so­pism ADIS, patrz kata­log 2023. Są to cza­so­pisma hybry­dowe z wyjąt­kiem 11 cza­so­pism Sprin­ger, które w 2022 r. były hybry­dowe a w 2023 r. prze­cho­dzą na model w pełni otwarty, patrz infor­ma­cja „Type of open access” w kata­logu. Pro­gram nie obej­muje cza­so­pism otwar­tych Bio­Med Cen­tral oraz Sprin­gerOpen. Pro­gram obej­muje arty­kuły typu Ori­gi­na­lPa­per, Revie­wPa­per, Brie­fCom­mu­ni­ca­tion oraz Con­ti­nu­in­gEdu­ca­tion. Pro­gram nie obej­muje Edi­to­ria­lNo­tes, News, Let­ters.

Jak korzy­stać z pro­gramu?

Po przy­ję­ciu arty­kułu do publi­ka­cji autor kore­spon­den­cyjny otrzy­muje e-mail, który zawiera link słu­żący do zakoń­cze­nia pro­cesu publi­ka­cji. Link pro­wa­dzi na stronę, na któ­rej należy klik­nąć ’Requ­est login e-mail’ (patrz pre­zen­ta­cja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi e-mail z lin­kiem do for­mu­larza Open Access Systems Solu­tion. W for­mu­larzu autor kore­spon­den­cyjny musi wska­zać swoją afi­lia­cję (patrz pre­zen­ta­cja, str. 5) na liście, która zawiera insty­tu­cje objęte umo­wami na publi­ko­wa­nie otwarte ze Sprin­gerem. Wybrana afi­lia­cja musi być jedną z afi­lia­cji autora poda­nych w arty­kule. Na liście w for­mu­larzu wystę­pują nazwy angiel­skie pol­skich insty­tu­cji, ale wybór z tej listy służy wyłącz­nie potwier­dze­niu afi­lia­cji przez autora, nato­miast w arty­kule może wystę­po­wać nazwa insty­tu­cji w dowol­nej wer­sji języ­ko­wej. Jeśli w momen­cie wypeł­nia­nia for­mu­larza pula arty­ku­łów w pro­gra­mie na danych rok nie jest jesz­cze wyczer­pana i sys­tem roz­po­zna wybraną insty­tu­cję jako nale­żącą do pro­gramu, to for­mu­larz wyświe­tli infor­ma­cję „Open access at no cost to you” (patrz pre­zen­ta­cja, str. 6), która doty­czy umowy kra­jo­wej obej­mu­ją­cej wszyst­kie pol­skie insty­tu­cje aka­de­mic­kie zgło­szone do licen­cji Sprin­ger. Po klik­nię­ciu w ’Yes, sub­mit for appro­val’ infor­ma­cja o arty­kule zosta­nie wysłana do lokal­nego admi­ni­stra­tora w insty­tu­cji w celu wery­fi­ka­cji afi­lia­cji. O wyniku wery­fi­ka­cji autor zosta­nie powia­do­miony e-mailem (patrz pre­zen­ta­cja, str. 9). Akcep­ta­cja publi­ka­cji w pro­gra­mie OA ozna­cza, że koszt publi­ka­cji zosta­nie pokryty z opłaty za licen­cję kra­jową wnie­sioną do Sprin­gera przez ICM i finan­so­waną ze środ­ków MNiSW.

Opi­sana powy­żej pro­ce­dura jest wyko­rzy­sty­wana przez Sprin­gera do obsługi więk­szo­ści cza­so­pism hybry­do­wych, za wyjąt­kiem nie­któ­rych cza­so­pism, które na liście cza­so­pism w kolum­nie J zostały ozna­czone jako nie­stan­dar­dowe. W przy­padku tych cza­so­pism autor kore­spon­den­cyjny otrzyma spe­cjalne instruk­cje postę­po­wa­nia od redak­cji. Także w takim przy­padku infor­ma­cja o arty­kule zosta­nie wysłana do lokal­nego admi­ni­stra­tora w insty­tu­cji w celu wery­fik­caji afi­lia­cji.

Gdzie można uzy­skać pomoc w spra­wie pro­gramu?

Wszel­kie pyta­nia doty­czące publi­ko­wa­nia otwar­tego w cza­so­pi­smach hybry­do­wych można kie­ro­wać bez­po­śred­nio do wydaw­nic­twa Sprin­ger Nature pod adres oa. veri­fi­ca­tio­n@sprin­ger­na­ture. com. W razie dal­szych pro­ble­mów pro­simy kon­tak­to­wać się z obsługą WBN pod adre­sem wbn@icm. edu. pl. Infor­ma­cje o pro­gra­mie są także dostępne na stro­nie wydawcy Poland Read and Publish agre­ement.

Pro­gram publi­ko­wa­nia otwar­tego w ramach licen­cji kon­sor­cyj­nej OUP – dostęp do kolek­cji Math& Phy­si­cal Scien­ces 2022

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#oup_oa

Pro­gram zosta­nie wzno­wiony w 2. poło­wie paździer­nika 2022 r. po pod­pi­sa­niu umów przez uczest­ni­ków. W 2022 r. pro­gram będzie obej­mo­wał pulę 70 arty­ku­łów.

Pro­gram jest prze­zna­czony dla auto­rów kore­spon­den­cyjnych afi­lio­wa­nych w insty­tu­cjach uczest­ni­czą­cych w kon­sor­cjum OUP, które dodat­kowo zgło­siły się do pro­gramu publi­ko­wa­nia. Pro­gram obej­muje 352 cza­so­pism hybry­do­wych OUP (uwaga: lista zawiera rów­nież cza­so­pisma, które nie są włą­czone do pro­gramu, patrz opis w 4. kolum­nie). Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w liście tytu­łów obję­tych pro­gramem, aktu­alna lista znaj­duje się na stro­nie wydawcy. Pro­gram pozwala na publi­ka­cję bez opłat dla auto­rów okre­ślo­nej liczby arty­ku­łów OA przy­ję­tych do publi­ka­cji w bie­żą­cym roku. W 2020 r. pula arty­ku­łów wyno­siła 204, z czego wykorzy­stano 30. W 2021 r. pula wyno­siła 100 arty­ku­łów, z czego wykorzy­stano 62 (osta­teczna infor­ma­cja z dnia 18.03.2022 r.). W roku 2022 pro­gram będzie obej­mo­wał zmniej­szoną w sto­sunku do roku ubie­głego pulę 70 arty­ku­łów. Pula ta nie jest roz­dzie­lona na insty­tu­cje i arty­kuły są włą­czane do pro­gramu w kolej­no­ści zgło­szeń doko­ny­wa­nych przez auto­rów po przy­ję­ciu arty­ku­łów do publi­ka­cji.

Autor arty­kułu zaak­cep­to­wa­nego do publi­ka­cji powi­nień wypeł­nić for­mu­larz on-line zgod­nie z instruk­cją wydawcy. Autor kore­spon­den­cyjny powi­nien posłu­gi­wać się adre­sem e-mail z domeny insty­tu­cji uczest­ni­czą­cej w pro­gra­mie, co gwa­ran­tuje, że sys­tem auto­ma­tycz­nie prze­śle zapy­ta­nie o wery­fi­ka­cję arty­kułu do admi­ni­stra­tora kon­sor­cjum. Autor posłu­gu­jący się e-mailem spoza domeny insty­tu­cji po otrzy­ma­niu akcep­ta­cji arty­kułu od redak­cji powi­nien dodat­kowo skon­tak­to­wać się z koor­dy­na­to­rem. Koor­dy­na­torem licen­cji i pro­gramu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kon­taktowa: Anna Abra­mow­ska AAbra­mow­ska­@eb­sco. com. Dostępna będzie także infor­ma­cja o kon­sor­cjum na stro­nie wydawcy.

Pro­gram publi­ko­wa­nia otwar­tego w ramach licen­cji kon­sor­cyj­nej IOP (Insti­tute of Phy­sics)

https: //wbn. icm. edu. pl/publi­ko­wa­nie-otwar­te­/#io­p_oa

Ostat­nia aktu­ali­za­cja z dn. 25.10.2022

Pula arty­ku­łów dostęp­nych w pro­gra­mie publi­ko­wa­nia otwar­tego w ramach naszej umowy kon­sor­cyj­nej IOP w roku 2022 została wyczer­pana i tym samym pro­gram został zamknięty.

Pro­gram jest prze­zna­czony dla auto­rów kore­spon­den­cyjnych afi­lio­wa­nych w insty­tu­cjach uczest­ni­czą­cych w kon­sor­cjum IOP. Pro­gram obej­muje 44 hybry­dowe cza­so­pisma IOP oraz typy publi­ka­cji: rese­arch paper, spe­cial issue paper, let­ter. Pro­gram pozwala na publi­ka­cję na licen­cji CC-BY bez opłat dla auto­rów okre­ślo­nej liczby arty­ku­łów przy­ję­tych do publi­ka­cji w bie­żą­cym roku. W 2020 r. zostało opubli­ko­wane 58 art., w 2021 r. 60 arty­ku­łów, a w 2022 r. dostępna jest ponow­nie pula 60 arty­ku­łów. Pula nie jest roz­dzie­lona na insty­tu­cje i arty­kuły są włą­czane do pro­gramu w kolej­no­ści przyj­mo­wa­nia arty­ku­łów do publi­ka­cji.

IOP roz­po­znaje arty­kuły upraw­nione do pro­gramu na pod­sta­wie afi­lia­cji poda­nej przez autora kore­spon­den­cyj­nego w for­mu­larzu przy wysy­ła­niu manu­skryptu do cza­so­pisma i po przy­ję­ciu arty­kułu do publi­ka­cji prze­syła infor­ma­cję o arty­kule do ICM. Po spraw­dze­niu, czy w arty­kule podana jest odpo­wied­nia afi­lia­cja, ICM potwier­dza włą­cze­nie artu­kułu do pro­gramu. W ramach nowego sys­temu wpro­wa­dzonego przez IOP w 2021 r. autor wypeł­nia dodat­kowy for­mu­larz w trak­cie recen­zji albo zaraz po akcep­ta­cji arty­kułu. W tym for­mu­larzu autor ma moż­li­wość wyboru publi­ka­cji OA w ramach pro­gramu i z zacho­wa­niem praw autor­skich. Jeżeli autor zre­zy­gnuje z publi­ka­cji OA lub powia­domi wydawcę, że chce pokryć koszty z innego źró­dła, arty­kuł nie jest włą­czany do pro­gramu. Auto­rzy, któ­rzy wraz z akcep­ta­cją arty­kułu nie dostaną pro­po­zy­cji publi­ka­cji OA w ramach pro­gramu, mogą zgła­szać się do ICM na adres wbn@icm. edu. pl załą­cza­jąc stro­nę/y z tytu­łem, auto­rami i afi­lia­cjami z zaak­cep­to­wa­nego manu­skryptu. Dostępna jest także bro­szura o pro­gra­mie przy­go­to­wana przez wydawcę oraz infor­ma­cja o pro­gra­mie na stro­nie wydawcy.

Zasady publi­ko­wa­nia otwar­tego

Auto­rzy kore­spon­den­cyjni afi­lio­wani w insty­tu­cjach uczest­ni­czą­cych w kon­sor­cjum mają prawo publi­ko­wać arty­kuły otwarte w cza­so­pi­smach hybry­do­wych IOP bez dodat­ko­wych kosz­tów. Usługa jest ogra­ni­czona do 60 arty­ku­łów rocz­nie dla całego kon­sor­cjum i doty­czy arty­ku­łów zaak­cep­to­wanych do publi­ka­cji w ramach Umowy z Wydawcą w kolej­no­ści ich akcep­ta­cji przez redak­cje. Koor­dy­na­tor w poro­zu­mie­niu z Uczest­ni­kami będzie wery­fi­ko­wał, czy arty­kuły zgła­szane do publi­ka­cji w ramach Umowy z Wydawcą zawie­rają poprawną afi­lia­cję autora kore­spon­den­cyj­nego, lub prze­każe to zada­nie Uczest­ni­kom.

Pro­gram publi­ko­wa­nia otwar­tego Else­vier

https: //wbn. icm. edu. pl/publi­ko­wa­nie-otwar­te­/#el­se­vie­r_oa

Pro­gramy A i B dzia­łają na razie zgod­nie z komu­ni­katem z 20 stycz­nia 2022 r. W roku 2022 pro­gram będzie obej­mo­wał zmniej­szoną w sto­sunku do roku ubie­głego liczbę arty­ku­łów, nie wia­domo jesz­cze jaką. Afi­lia­cja auto­rów w pro­gra­mie A i B jest wery­fi­ko­wana przez lokal­nych admi­ni­stra­to­rów w insty­tu­cjach. Arty­kuły pocho­dzące z insty­tu­cji, które nie zało­żyły konta admi­ni­stra­cyjnego są odrzu­cane z pro­gramu i mogą być publi­ko­wane tylko na pełny koszt autora. Insty­tu­cje zain­te­re­so­wane zało­że­niem konta będą to mogły zro­bić po uru­cho­mie­niu nowej umowy z wydawcą pod adre­sem wbn@icm. edu. pl. Pod tym samym adre­sem można uzy­skać kon­takt do lokal­nych admi­ni­stra­to­rów w insty­tu­cjach

. Cza­so­pisma hybry­dowe oraz gold open access objęte pro­gramem w 2021 r. (aktu­ali­za­cja 24.08.2021)
Lista insty­tu­cji upraw­nio­nych do pro­gramów A i B (aktu­ali­za­cja 03.02.2022)
Pre­zen­ta­cja for­mu­larza Rights and Access dla pro­gramu A (aktu­ali­za­cja 25.10.2021)
Pre­zen­ta­cja for­mu­larza Rights and Access dla pro­gramu B (aktu­ali­za­cja 25.10.2021)

Pro­gram A

obej­muje publi­ka­cję ogra­ni­czo­nej liczby arty­ku­łów, które są zwol­nione z opłaty za publi­ka­cję otwartą (Article Pro­ces­sing Charge) na pod­sta­wie kra­jo­wej umowy licen­cyj­nej (patrz komu­ni­kat z 20 stycz­nia 2022 r. ). W 2020 r. pro­gram A dzia­łał do 23 czerwca, gdy wyczer­pała się pula 1000 arty­ku­łów na tam­ten rok. Pro­gram A został wzno­wiony w 2021 r. z pulą 1500 arty­ku­łów, ale pula ta została prze­zna­czona wyłącz­nie dla arty­ku­łów wysła­nych do cza­so­pism (zło­że­nie manu­skryptu) od 1 stycz­nia 2021 r, pula pro­gramu A z 2021 r. została wyczer­pana 30.11.2021.

Pro­gram B

pozwala na publi­ka­cję nie­ogra­ni­czo­nej liczby arty­ku­łów, dla któ­rych opłata za publi­ka­cję otwartą (Article Pro­ces­sing Charge) jest pono­szona ze zniżką przez autora lub przez insty­tu­cję, w któ­rej afi­lio­wany jest autor. Zniżka w pro­gra­mie B zależy od roku, w któ­rym arty­kuł został wysłany do cza­so­pisma: 30%, 20% lub 10% dla arty­ku­łów wysła­nych odpo­wied­nio w 2019, 2020 lub 2021 r. Pro­gram B działa w 2022 r. dla arty­ku­łów wysła­nych do cza­so­pism w 2019, 2020 i 2021 r.

Które cza­so­pisma, arty­kuły i opłaty są objęte pro­gramem?

Lista cza­so­pism obje­tych pro­gramem A i B w roku 2022 zosta­nie ogło­szona po pod­pi­sa­niu umowy licen­cyj­nej.

Przedmio­tem zwol­nie­nia w pro­gra­mie A oraz przedmio­tem zniżki w pro­gra­mie B jest opłata za publi­ka­cję otwartą Article Pro­ces­sing Charge (APC) . Kata­lo­gowe ceny APC (bez zniżki) są dostępne na stro­nie wydawcy, ale cen­nik ten zawiera tylko infor­ma­cje dla pod­sta­wo­wego typu arty­kułu Full Length Article, oraz nie uwzględ­nia dodat­ko­wych zni­żek do APC, które mogą być sto­so­wane przez redak­cje. Wią­żące infor­ma­cje o cenie APC dla danego arty­kułu przed i po zniżce z tytułu pro­gramu B są widoczne dla autora w for­mu­larzu Rights and Access opi­sa­nym poni­żej w sek­cji „Kiedy i jak można zgło­sić arty­kuł do pro­gramu?” oraz dla admi­ni­stra­tora w sys­temie EOAP.

Uwaga: nie­które cza­so­pisma pobie­rają dodat­kowe opłaty, np. opłatę od liczby stron („Page Char­ges”), opłatę za przy­ję­cie manu­skryptu („Sub­mis­sion Fee”) lub za dodat­kowe usługi, które mogą być zamó­wione przez autora (odbitki, kolo­rowe rysunki w wer­sji dru­ko­wa­nej itp.). Opłaty te są opi­sane w instruk­cjach dla auto­rów na stro­nach domo­wych poszcze­gól­nych cza­so­pism oraz są wska­zane w kore­spon­den­cji z redak­cji lub na spe­cjalnej stro­nie, do któ­rej autor zostaje skie­ro­wany przez redak­cję po akcep­ta­cji arty­kułu do druku. Opłaty te nie są podane w opi­sa­nym poni­żej for­mu­larzu Rights and Access, w któ­rym wska­zana jest tylko opłata APC. Dodat­kowe opłaty są roz­li­czane mię­dzy cza­so­pismem i auto­rem na pod­sta­wie osob­nej fak­tury. Opłata „Page Char­ges” ma zasto­so­wa­nie nie­za­leż­nie od otwar­tego lub sub­skryp­cyj­nego modelu publi­ka­cji i wg infor­ma­cji z marca 2021 r. jest sto­so­wana przez kil­ka­na­ście cza­so­pism, ale przy publi­ka­cji w dowol­nym cza­so­pi­śmie autor powi­nien spraw­dzić aktu­alne zasady na stro­nie danego cza­so­pisma.

Kto i z jakiej insty­tu­cji może korzy­stać z pro­gramu?

Pro­gramy A i B są prze­zna­czone dla auto­rów kore­spon­den­cyjnych afi­lio­wa­nych w insty­tu­cjach, które są objęte licen­cją kra­jową Else­vier oraz zało­żyły konto admi­ni­stra­cyjne w sys­temie Else­vier Open Access Plat­form (EOAP) do wery­fi­ka­cji afi­lia­cji swo­ich auto­rów, patrz lista insty­tu­cji. Insty­tu­cje zain­te­re­so­wane zało­że­niem konta EOAP mogą zgła­szać się na adres wbn@icm. edu. pl.

Kiedy i jak można zgło­sić arty­kuł do pro­gramu?

Autor kore­spon­den­cyjny, któ­rego arty­kuł został zre­cen­zo­wany i zaak­cep­to­wany do publi­ka­cji, otrzy­muje od Else­vier link do for­mu­larza Rights and Access. For­mu­larz służy do wyboru publi­ka­cji w modelu sub­skryp­cyj­nym lub otwar­tym (gold open access) oraz umoż­li­wia skorzy­stanie z pro­gramu dla pol­skich auto­rów. W for­mu­larzu należy wska­zać orga­ni­za­cję, która powinna być zgodna z afi­lia­cją lub jedną z afi­lia­cji przy­pi­sanych do autora kore­spon­den­cyj­nego na stro­nie tytu­ło­wej arty­kułu. Jeśli orga­ni­za­cja, cza­so­pismo oraz typ arty­kułu są objęte pol­skim pro­gramem, to for­mu­larz auto­ma­tycz­nie wyświe­tli auto­rowi opcję publi­ka­cji otwar­tej w ramach pro­gram A albo pro­gramu B. Jeśli arty­kuł kwa­li­fi­kuje się do pro­gramu A i pula tego pro­gramu nie jest wyczer­pana w momen­cie wypeł­nia­nia for­mu­larza, to for­mu­larz wyświe­tli opcję zwol­nie­nia z opłaty APC, patrz pre­zen­ta­cja for­mu­larza dla pro­gramu A. Jeśli arty­kuł kwa­li­fi­kuje się do pro­gramu B, to for­mu­larz wyświe­tli opcję publi­ka­cji z opłatą APC ze zniżką, patrz pre­zen­ta­cja for­mu­larza dla pro­gramu B. Pro­simy o zwró­ce­nie uwagi, że pre­zen­ta­cje for­mu­larza bazują na przy­kła­dzie cza­so­pisma hybry­dowego. Dla cza­so­pism Open Access wydawca nie ofe­ruje zmiany spo­sobu publi­ka­cji, co pociąga za sobą koniecz­ność ure­gu­lo­wa­nia płat­no­ści APC przez autora w przy­padku wyczer­pa­nia puli arty­ku­łów w pro­gra­mie A.

W przy­padku wyboru opcji publi­ka­cji otwar­tej autor musi także wybrać w dal­szej czę­ści for­mu­larza typ licen­cji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Jest to wybór autora, ale zwra­camy uwagę, że licen­cja CC-BY jest wyma­gana w Pla­nie S, któ­rego sygna­ta­riu­szem jest m.in. NCN, patrz infor­ma­cja na stro­nie NCN. Po wybra­niu przez autora opcji publi­ka­cji otwar­tej w pro­gra­mie A lub B arty­kuł zosta­nie prze­słany do wery­fi­ka­cji, po któ­rej autor dosta­nie kolej­nego e-maila z infor­ma­cją o wyniku wery­fi­ka­cji. Uwaga: autor według wła­snego uzna­nia może wybrać tra­dy­cyjną bez­płatną publi­ka­cję arty­kułu (opcja „sub­skryp­cja”) i nie będzie to skut­ko­wać żad­nym ogra­ni­cze­niem dostępu do pro­gramu w przy­szło­ści.

Jak prze­biega wery­fi­ka­cja arty­ku­łów zgło­szo­nych do pro­gramu A lub B?

Infor­ma­cja o arty­kule zgło­szo­nym do pro­gramu A lub B jest prze­sy­łana przez Else­vier do lokal­nego admi­ni­stra­tora w insty­tu­cji, który za pomocą konta w sys­temie EOAP doko­nuje wery­fi­ka­cji, czy autor jest afi­lio­wany w insty­tu­cji oraz czy wska­zał tę afi­lia­cję na stro­nie tytu­ło­wej arty­kułu. W razie wąt­pli­wo­ści lokalny admi­ni­stra­tor kon­taktuje się z auto­rem. Lokalny admi­ni­stra­tor może odrzu­cić arty­kuł z pro­gramu B, jeśli insty­tu­cja nie zapew­nia opła­ce­nia APC. W przy­padku odrzu­ce­nia arty­kułu z pro­gramu, autor zosta­nie o tym powia­do­miony, arty­kuł zosta­nie opu­bli­ko­wany w modelu otwar­tym i Else­vier wystawi fak­turę na APC bez zniżki bez­po­śred­nio auto­rowi (por. str. 5 pre­zen­ta­cji A lub B). W przy­padku, gdy arty­kuł ma być opu­bli­ko­wany w cza­so­pi­śmie hybry­do­wym, autor będzie miał moż­li­wość zmiany publi­ka­cji na model sub­skryp­cyjny bez opłaty. W tym celu autor powi­nien bez­zwłocz­nie po otrzy­ma­niu infor­ma­cji o odrzu­ce­niu z pro­gramu skon­tak­to­wać się z Else­vier na adres sup­por­t@el­se­vier. com i zgło­sić zamiar zmiany modelu publi­ka­cji. W każ­dym takim przy­padku (o ile sprawa doty­czy cza­so­pisma hybry­dowego i nawet jeśli arty­kuł otwarty zdą­żył już się uka­zać on-line) Else­vier udo­stępni auto­rowi ponow­nie for­mu­larz, w któ­rym będzie można wybrać model sub­skryp­cyjny. W przy­padku publi­ka­cji w cza­so­pi­śmie gold open access nie ma moż­li­wo­ści zmiany opcji i Else­vier nie prze­wi­duje także moż­li­wo­ści wyco­fa­nia publi­ka­cji.

Jak prze­biega fak­tu­ro­wa­nie w pro­gra­mie B?

Gdy lokalny admi­ni­stra­tor w insty­tu­cji zaak­cep­tuje arty­kuł w pro­gra­mie B, Else­vier wystawi fak­turę na APC ze zniżką. Fak­tura będzie zawie­rała w opi­sie usługi nazwę cza­so­pisma i nazwi­sko autora kore­spon­den­cyj­nego oraz będzie wysta­wiona w walu­cie EUR na kwotę netto z ter­mi­nem płat­no­ści 30 dni od daty wysta­wie­nia. Część insty­tu­cji zgło­siła do Else­vier jeden cen­tralny adres do fak­tu­ro­wa­nia (nazwa, adres oraz NIP insty­tu­cji) oraz jeden cen­tralny adres e-mail, na który Else­vier wysyła fak­tury do insty­tu­cji. W przy­padku pozo­sta­łych insty­tu­cji adres i e-mail do fak­tu­ro­wa­nia są wpro­wa­dzane każ­do­ra­zowo przez autora w for­mu­larzu Rights and Access. To dru­gie roz­wią­za­nie jest teraz auto­ma­tycz­nie sto­so­wane w przy­padku insty­tu­cji, które dopiero zakła­dają swoje konta admi­ni­stra­cyjne. W przy­padku, gdy insty­tu­cja korzy­sta jesz­cze z cen­tralnych danych, obo­wiąz­kiem insty­tu­cji jest opła­ce­nie każ­dej popraw­nie wysta­wio­nej fak­tury za arty­kuł, który został zaak­cep­to­wany do pro­gramu B przez lokal­nego admi­ni­stra­tora. W przy­padku, gdy dane do fak­tu­ro­wa­nia wpro­wa­dza autor, obo­wiąz­kiem autora jest zapew­nie­nie, że fak­tura za jego arty­kuł zosta­nie zapła­cona.

Lokalny admi­ni­sta­tor na eta­pie akcep­ta­cji arty­kułu w sys­temie EOAP ma pod­gląd danych do fak­tu­ro­wa­nia za arty­kuł nie­za­leż­nie od tego czy są to dane cen­tralne czy dane wpro­wa­dzone przez autora. W przy­padku stwier­dze­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści danych do fak­tu­ro­wa­nia lub w przy­padku nie otrzy­ma­nia fak­tury, która powinna zostać prze­słana na cen­tralny adres, lokalny admi­ni­stra­tor może to zgło­sić do Else­vier na adres agre­ementactivation@elsevier. com. W przy­padku pro­ble­mów z fak­turą wysta­wianą na dane wpro­wa­dzone przez autora, autor może to zgło­sić do Else­vier na adres sup­por­t@el­se­vier. com

Gdzie można uzy­skać pomoc w spra­wie pro­gramu?

Wszel­kie pyta­nia doty­czące pro­gramu można kie­ro­wać do wydaw­nic­twa Else­vier na adres sup­por­t@el­se­vier. com oraz do WBN na adres wbn@icm. edu. pl. W przy­padku pro­ble­mów z publi­ka­cją kon­kret­nego arty­kułu wska­zane jest poda­nie w kore­spon­den­cji iden­ty­fi­ka­tora DOI, o ile jest on już przy­pi­sany do arty­kułu. Infor­ma­cja o pol­skim pro­gra­mie jest także dostępna na stro­nie Else­vier. Dodat­kowo można obej­rzeć nagra­nia webi­na­riów dla biblio­te­ka­rzy­/bi­blio­te­ka­rek oraz auto­rów/autorek doty­czący zasad publi­ko­wa­nia w modelu Open Access Else­vier w ramach licen­cji kra­jo­wej: Else­vier library jour­ney, Else­vier author jour­ney. Pod adre­sem wbn@icm. edu. pl można także uzy­skać kon­takt do lokal­nych admi­ni­stra­to­rów pro­gramu publi­ko­wa­nia Else­vier w poszcze­gól­nych insty­tu­cjach.

Pro­gram publi­ko­wa­nia otwar­tego Sprin­ger

https: //wbn. icm. edu. pl/publi­ko­wa­nie-otwarte/#sprin­ger_oa

Ostat­nia aktu­ali­za­cja 11.10.2022: zostało wyko­rzy­stane 395 arty­ku­łów z puli 1311 arty­ku­łów na 2022 r. Pro­gram OA Sprin­ger został wzno­wiony w lipcu 2022 r. w związku z potwier­dze­niem planu dofi­nan­so­wa­nia przez MEiN. Uwaga: afi­lia­cja auto­rów w pro­gra­mie jest wery­fi­ko­wana wyłącz­nie przez lokal­nych admi­ni­stra­to­rów
w insty­tu­cjach. Arty­kuły pocho­dzące z insty­tu­cji, które nie zało­żyły swo­jego konta admi­ni­stra­cyjnego,
są odrzu­cane z pro­gramu i mogą być publi­ko­wane tylko w modelu sub­skryp­cyj­nym lub w modelu otwar­tym
na pełny koszt autora. Insty­tu­cje zain­te­re­so­wane zało­że­niem konta będą to mogły zro­bić po uru­cho­mie­niu nowej umowy z wydawcą pod adre­sem wbn@icm. edu. pl.

Cza­so­pisma hybry­dowe Sprin­ger objęte pro­gramem (lista zak­tu­ali­zo­wana 11.07.2022, w tym kolek­cja ADIS)
Lista insty­tu­cji upraw­nio­nych do pro­gramu (aktu­ali­za­cja 18.07.2022)
Pre­zen­ta­cja for­mu­larza dla auto­rów Open Access Systems Solu­tion

Pro­gram umoż­li­wia auto­rom afi­lio­wa­nym w pol­skich insty­tu­cjach aka­de­mic­kich publi­ko­wa­nie arty­ku­łów otwar­tych na licen­cji CC-BY w cza­so­pi­smach hybry­do­wych Sprin­ger. Koszty publi­ka­cji arty­ku­łów w ramach pro­gramu są pokry­wane z opłaty za licen­cję kra­jową Sprin­ger ze środ­ków MEiN. W latach 2010-2018 pro­gram był finan­so­wany jako doda­tek do kra­jo­wej licen­cji aka­de­mic­kiej na dostęp do cza­so­pism Sprin­ger. Od 2019 r. umowa na licen­cję kra­jową Sprin­ger (umowa odno­wiona w 2022 r. na okres 2022-2024) ma cha­rak­ter umowy trans­for­ma­cyj­nej, w któ­rej więk­sza część opłaty licen­cyj­nej jest prze­zna­czona na publi­ko­wa­nie otwarte, a mniej­sza część sta­nowi opłatę za dostęp do arty­ku­łów sub­skryp­cyj­nych. Rozwią­za­nie to zwią­zane jest z zało­że­niem, że udział arty­ku­łów otwar­tych w cza­so­pi­smach hybry­do­wych będzie stop­niowo rósł, aż do cał­ko­wi­tej trans­for­ma­cji cza­so­pism do modelu otwar­tego, co jest zgodne z Pla­nem S. W 2020 r. pro­gram Sprin­ger obej­mo­wał 2133 arty­kuły i limit ten został wyczer­pany w poło­wie listo­pada 2020 r. W 2021 w pro­gra­mie zostało opu­bli­ko­wa­nych 2163 arty­ku­łów i został zamknięty 14 lutego 2022 r. wraz z wyczer­pa­niem dostęp­nej puli. Pro­gram w 2022 r. obej­muje zmniej­szoną w sto­sunku do roku ubie­głego pulę 1311 arty­ku­łów.

Kto może korzy­stać z pro­gramu?

Pro­gram prze­zna­czony jest dla auto­rów kore­spon­den­cyjnych afi­lio­wa­nych w insty­tu­cjach, które są objęte licen­cją kra­jową Sprin­ger oraz zało­żyły konto admi­ni­stra­cyjne Article Appro­val Service (AAS) do wery­fi­ka­cji afi­lia­cji swo­ich auto­rów, patrz lista insty­tu­cji. Afi­lia­cja autora kore­spon­den­cyj­nego powinna być podana w nagłówku arty­kułu z dokład­no­ścią wystar­cza­jącą do jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji z powyż­szą listą. Autor kore­spon­den­cyjny może podać w arty­kule wię­cej niż jedną afi­lia­cję i wystar­czy, aby przy­naj­mniej jedna z nich była zgodna z listą. Afi­lia­cja ewen­tu­al­nych wspó­łau­to­rów arty­kułu nie ma zna­cze­nia dla pro­gramu.

Które cza­so­pisma i jakie arty­kuły są objęte pro­gramem?

W 2022 r. pro­gram obej­muje 1937 cza­so­pism hybry­do­wych, w tym 1917 cza­so­pisma z pod­sta­wo­wej kolek­cji Sprin­ger oraz 20 cza­so­pism ADIS. Pro­gram nie obej­muje cza­so­pism otwar­tych Bio­Med Cen­tral oraz Sprin­gerOpen. Pro­gram obej­muje arty­kuły typu Ori­gi­na­lPa­per, Revie­wPa­per, Brie­fCom­mu­ni­ca­tion oraz Con­ti­nu­in­gEdu­ca­tion. Pro­gram nie obej­muje Edi­to­ria­lNo­tes, News, Let­ters.

Jak korzy­stać z pro­gramu?

Po przy­ję­ciu arty­kułu do publi­ka­cji autor kore­spon­den­cyjny otrzy­muje e-mail, który zawiera link słu­żący do zakoń­cze­nia pro­cesu publi­ka­cji. Link pro­wa­dzi na stronę, na któ­rej należy klik­nąć ’Requ­est login e-mail’ (patrz pre­zen­ta­cja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi e-mail z lin­kiem do for­mu­larza Open Access Systems Solu­tion. W for­mu­larzu autor kore­spon­den­cyjny musi wska­zać swoją afi­lia­cję (patrz pre­zen­ta­cja, str. 5) na liście, która zawiera insty­tu­cje objęte umo­wami na publi­ko­wa­nie otwarte ze Sprin­gerem. Wybrana afi­lia­cja musi być jedną z afi­lia­cji autora poda­nych w arty­kule. Na liście w for­mu­larzu wystę­pują nazwy angiel­skie pol­skich insty­tu­cji, ale wybór z tej listy służy wyłącz­nie potwier­dze­niu afi­lia­cji przez autora, nato­miast w arty­kule może wystę­po­wać nazwa insty­tu­cji w dowol­nej wer­sji języ­ko­wej. Jeśli w momen­cie wypeł­nia­nia for­mu­larza pula arty­ku­łów w pro­gra­mie na danych rok nie jest jesz­cze wyczer­pana i sys­tem roz­po­zna wybraną insty­tu­cję jako nale­żącą do pro­gramu, to for­mu­larz wyświe­tli infor­ma­cję „Open access at no cost to you” (patrz pre­zen­ta­cja, str. 6), która doty­czy umowy kra­jo­wej obej­mu­ją­cej wszyst­kie pol­skie insty­tu­cje aka­de­mic­kie zgło­szone do licen­cji Sprin­ger. Po klik­nię­ciu w ’Yes, sub­mit for appro­val’ infor­ma­cja o arty­kule zosta­nie wysłana do lokal­nego admi­ni­stra­tora w insty­tu­cji w celu wery­fik­caji afi­lia­cji. O wyniku wery­fi­ka­cji autor zosta­nie powia­do­miony e-mailem (patrz pre­zen­ta­cja, str. 9). Akcep­ta­cja publi­ka­cji w pro­gra­mie OA ozna­cza, że koszt publi­ka­cji zosta­nie pokryty z opłaty za licen­cję kra­jową wnie­sioną do Sprin­gera przez ICM i finan­so­waną ze środ­ków MNiSW.

Opi­sana powy­żej pro­ce­dura jest wyko­rzy­sty­wana przez Sprin­gera do obsługi więk­szo­ści cza­so­pism hybry­do­wych, za wyjąt­kiem nie­któ­rych cza­so­pism, które na liście cza­so­pism w kolum­nie J zostały ozna­czone jako nie­stan­dar­dowe. W przy­padku tych cza­so­pism autor kore­spon­den­cyjny otrzyma spe­cjalne instruk­cje postę­po­wa­nia od redak­cji. Także w takim przy­padku infor­ma­cja o arty­kule zosta­nie wysłana do lokal­nego admi­ni­stra­tora w insty­tu­cji w celu wery­fik­caji afi­lia­cji.

Gdzie można uzy­skać pomoc w spra­wie pro­gramu?

Wszel­kie pyta­nia doty­czące publi­ko­wa­nia otwar­tego w cza­so­pi­smach hybry­do­wych można kie­ro­wać bez­po­śred­nio do wydaw­nic­twa Sprin­ger Nature pod adres oa. veri­fi­ca­tio­n@sprin­ger­na­ture. com. W razie dal­szych pro­ble­mów pro­simy kon­tak­to­wać się z obsługą WBN pod adre­sem wbn@icm. edu. pl. Infor­ma­cje o pro­gra­mie są także dostępne na stro­nie wydawcy Poland Read and Publish agre­ement.