Menu odnośników dodatkowych

POLSKI SYSTEM KONTROLI CARGO wchodzi na rynek

Prezes PID Polska Mikołaj Wroniszewski i Dyrektor NCBJ prof. Krzysztof Kurek podczas uroczystość podpisania umowy – fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Dziś, w czwar­tek 27.10.2016, Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) pod­pi­sa­ło ze spół­ką PID Pol­ska umo­wę do­ty­czą­cą ko­mer­cja­li­za­cji Pol­skie­go Syste­mu Kon­tro­li Car­go „CANIS”. To mi­lo­wy krok we wpro­wa­dza­niu na ry­nek uni­ka­to­wej tech­no­lo­gii opra­co­wa­nej przez pol­skich na­ukow­ców. ----

Zmarł prof. dr hab. An­drzej Hryn­kie­wicz

Zmarł Prof. dr hab. An­drzej Hryn­kie­wicz
Z głę­bo­kim ża­lem za­wia­da­mia­my, że w dniu 13 pa­ździer­ni­ka 2016 ro­ku zmarł w wie­ku 91 lat prof. dr hab. An­drzej Hryn­kie­wicz czło­nek rze­czy­wi­sty Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. ----

Fizyka jako muzyka sfer

Eric Lu ja­ko 17-la­tek wy­grał Kra­jo­wy Kon­kurs Cho­pi­now­ski w Mia­mi bę­dąc w hi­sto­rii te­go kon­kur­su naj­młod­szym lau­re­atem I na­gro­dy
Fil­har­mo­nia Świę­to­krzy­ska po raz trze­ci we współ­pra­cy z Uni­wer­sy­te­tem Ja­na Ko­cha­now­skie­go or­ga­ni­zu­je Kon­cert Uni­wer­sy­tec­ki tra­dy­cyj­nie za­czy­na­ją­cy się wy­stą­pie­niem przed­sta­wi­cie­la na­uki. Te­go­rocz­ne wy­da­rze­nie mu­zycz­ne, mi­strzow­skie wy­ko­na­nie „Piąt­ki Be­etho­ve­na” po­prze­dzi wy­kład prof. dr. hab. Sta­ni­sła­wa Mrów­czyń­skiego – dy­rek­tora De­par­ta­men­tu Ba­dań Pod­sta­wo­wych NCBJ. ----

NCBJ współorganizuje największą naukową konferencję jądrową w Europie

European Nuclear Conference 2016
Od 9 do 13 pa­ździer­ni­ka br. w War­sza­wie od­by­wa się naj­więk­sza na­uko­wa kon­fe­ren­cja ją­dro­wa w Eu­ro­pie. Ek­sper­ci, de­cy­den­ci i przed­sta­wi­cie­le prze­my­słu ją­dro­wego z ca­łe­go świa­ta wy­mie­nia­ją się do­świad­cze­nia­mi oraz roz­ma­wia­ją m.in. o in­no­wa­cjach, bez­pie­czeń­stwie, za­sto­so­wa­niach i przy­szło­ści prze­my­słu ją­dro­wego. Ostat­nie­go dnia kon­fe­ren­cji uczest­ni­cy od­wie­dzą Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ), któ­re jest wspó­łor­ga­ni­za­to­rem wy­da­rze­nia. ----

„Various Faces of QCD 2" — 3 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fizycznego sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych

„Various Faces of QCD 2" — 3 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fizycznego sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych, 8-9 października 2016
8 i 9 pa­ździer­ni­ka w Narodowym Centrum Badań Jądrowych od­bę­dzie się 3 Sym­po­zjum Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Fi­zycz­nego sek­cji Fi­zy­ki Od­dzia­ły­wań Fun­da­men­tal­nych – „Va­rio­us Fa­ces of QCD 2”. ----

Strony