Menu odnośników dodatkowych

Zmarł Jacek Karczmarczyk

Zmarł Jacek Karczmarczyk. Uro­czy­sto­ści po­grze­bo­we od­bę­dą się w śro­dę 17. sierp­niao godz. 14.15 na cmen­ta­rzu przy ul. Za­kła­do­wej w Ło­dzi.
11 sierpnia 2016 r. zmarł nasz Kolega i Współpracownik Jacek Karczmarczyk. Pracował w łódzkim Zakładzie Fizyki Promieniowania Kosmicznego IPJ, następnie w NCBJ, ostatnio w Zakładzie Astrofizyki. Był świetnym elektronikiem. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 17 sierpnia o godz. 14:15 na cmentarzu przy ul. Zakładowej w Łodzi. ----

Z myślą o zwiększeniu polskiego udziału w badaniach materiałowych dla reaktorów IV Generacji

Uczestnicy spotkania, od lewej: Jacek Jagielski, Tieshan Wang, Ewa Rondio, Dariusz Szymański i Łukasz Kurpaska – fot. NCBJ
Na za­pro­sze­nie in­sty­tu­tu do Świer­ku 8 sierp­nia br. przy­był Pro­fe­sor Tie­shan Wang, Dy­rek­tor In­sty­tu­tu Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów i Pro­mie­nio­wa­nia Uni­wer­sy­te­tu w Lan­zhou w Chi­nach. W spo­tka­niu uczest­ni­czył rów­nież Pan Da­riusz Szy­mań­ski z Mi­ni­ster­stwa Ener­gii. ----

T2K prezentuje pierwsze wyniki poszukiwania łamania symetrii CP

Detektor Super-Kamiokande
Mię­dzy­na­ro­do­wy eks­pe­ry­ment T2K ogło­sił dziś wy­niki do­ty­czą­ce sy­me­trii mię­dzy oscy­la­cja­mi neu­trin i an­ty­neu­trin. Od­kry­cie, że neu­tri­na i an­ty­neu­tri­na za­cho­wu­ją się ina­czej, po­mo­że w zro­zu­mie­niu dla­cze­go we Wszech­świe­cie do­mi­nu­je ma­te­ria. Gdy­by pra­wa fi­zy­ki by­ły iden­tycz­ne dla ma­te­rii i an­tyma­te­rii, Wszech­świat wy­peł­nia­ło­by tyl­ko pro­mie­nio­wa­nie, po­wsta­łe z ich ani­hi­la­cji. ----

NCBJ podpisuje umowę o dalszej współpracy z DESY. Polacy przekazują kolejne elementy European XFEL

Na zdjęciu, tuż po podpisaniu umowy dotyczącej kontynuacji współpracy, od lewej Ewa Rondio, Maciej Chorowski, Krzysztof Kurek, Helmut Dosch i Zbigniew Gołębiewski, fot NCBJ.
Dziś, 26 lip­ca br., Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) pod­pi­sa­ło umo­wę o kon­ty­nu­acji współ­pra­cy z ośrod­kiem ba­daw­czym Deut­sches Elek­tronen Syn­ch­ro­tron (DESY) w Ham­bur­gu. Pol­skiej de­le­ga­cji prze­wod­ni­czyli prof. dr hab. inż. Ma­ciej Cho­row­ski (Dy­rek­tor Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań i Ro­zwo­ju, re­pre­zen­tu­ją­cy rów­nież Mi­ni­ster­stwo Nau­ki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go) oraz dr hab. Krzysz­tof Ku­rek (Dy­rek­tor Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych). Uro­czy­ście prze­ka­za­no ko­lej­ne ele­men­ty stanowiące na­sz wkła­d do bu­do­wy Eu­ro­pe­an XFEL. ----

Strony